رقص همراه با برهنگی تدریجی رقاصه - اکثر فیلم محبوب از ماه